جهت دریافت پذیرش در پانسیون دکتر فاطمی تمام موارد زیر باید به صورت کامل باشند در غیر این صورت امکان همکاری با متقاضی وجود ندارد و خواهشمند است در صورت نداشتن هرکدام از از موارد زیر اقدامی در خصوص تماس با مدیریت مجموعه یا مدیرهای مجموعه صورت نگیرد، مجموعه پانسیون دکتر فاطمی به قوانین خود پایبند بوده و برای هیچ یک از متقاضیان تفاوتی را قائل نمیشود و هدف از ایجاد این مجموعه ایجاد محیطی سالم برای کارمندان و دانشجویان میباشد.

  • ۱. شخص متقاضی باید دانشجو یا کارمند تحصیلکرده و موجه باشد.
  • ۲. سن پذیرش از ۲۰ تا ۴۰ سال است.
  • ۳. همراه داشتن معرفی نامه معتبر برای کارمندان .
  • ۵. داشتن کارت دانشجویی برای دانشجویان .
  • ۴. پایبندی به مقررات پانسیون و رعایت ضوابط داخلی.