جهت دریافت پذیرش در خوابگاه دانشجویی دکتر فاطمی تمام موارد زیر باید به صورت کامل باشند در غیر این صورت امکان همکاری با متقاضی وجود ندارد و خواهشمند است در صورت نداشتن هرکدام از از موارد زیر اقدامی در خصوص تماس با مدیریت مجموعه یا مدیرهای مجموعه صورت نگیرد، مجموعه خوابگاه دانشجویی دکتر فاطمی به قوانین خود پایبند بوده و برای هیچ یک از متقاضیان تفاوتی را قائل نمی شود و هدف از ایجاد این مجموعه ایجاد محیطی سالم برای کارمندان تحصیلکرده  و دانشجویان دانشگاهی میباشد.

  • ۱. شخص متقاضی باید دانشجو یا کارمند تحصیلکرده و موجه باشد.
  • ۲. سن پذیرش از ۲۰ تا ۳۵ سال است.
  • ۳. همراه داشتن معرفی نامه معتبر برای کارمندان .
  • ۵. داشتن کارت دانشجویی برای دانشجویان .
  • ۴. پایبندی به مقررات خوابگاه و رعایت ضوابط داخلی.