• قیمت هر تخت خوابگاه دکتر فاطمی به شرح ذیل است و هیچگونه هزینه اضافی دیگری ( بابت آب ، برق ، شارژ و …. ) از دانشجویان اخذ نخواهد شد. 
  • قبل از هر اقدام تمام قوانین و شرایط پذیرش مندرج در سایت خوابگاه دانشجویی دکتر فاطمی را مطالعه نموده و سپس نسبت به اجاره تخت اقدام نمایید.
تعداد تخت قیمت ( تومان )
یک تخته ۵،۴۰۰،۰۰۰
دو تخته ۲،۸۰۰،۰۰۰
چهار تخته ۲،۲۰۰،۰۰۰
شش تخته ۱،۸۰۰،۰۰۰
هشت تخته ۱،۶۰۰،۰۰۰
  • دقت گردد قیمت ها به تومان می باشد.
  • ودیعه  مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان است.
  • شهریه ابتدای هر ماه دریافت می گردد.