تعداد تخت یک تخته
یک تخته ۲،۰۰۰،۰۰۰
دو تخته ۱،۱۰۰،۰۰۰
چهار تخته ۸۰۰،۰۰۰
شش تخته ۷۰۰،۰۰۰
هشت تخته ۶۰۰،۰۰۰
  • دقت گردد کلیه مبالغ فوق به تومان میباشد.