قیمت هر تخت خوابگاه  دکتر فاطمی به شرح جدول ذیل می باشد و هیچگونه هزینه اضافی دیگری از دانشجویان اخذ نخواهد شد. 

لطفا قبل از اقدام  تمام قوانین و شرایط پذیرش مندرج در سایت پانسیون دکتر فاطمی را مطالعه نموده و سپس نسبت به اجاره تخت اقدام نمایید.

قیمت تخت ها

تعداد تخت یک تخته
یک تخته ۲،۰۰۰،۰۰۰
دو تخته ۱،۱۰۰،۰۰۰
چهار تخته ۸۰۰،۰۰۰
شش تخته ۷۰۰،۰۰۰
هشت تخته ۶۰۰،۰۰۰
  • کلیه مبالغ به تومان میباشد.