• قیمت هر تخت خوابگاه  دکتر فاطمی به شرح ذیل است و هیچگونه هزینه اضافی دیگری ( بابت آب، برق، لباسشویی و …. ) از دانشجویان اخذ نخواهد شد. 
  • قبل از هر اقدام تمام قوانین و شرایط پذیرش مندرج در سایت خوابگاه دانشجویی دکتر فاطمی را مطالعه نموده و سپس نسبت به اجاره تخت اقدام نمایید.
تعداد تخت قیمت
یک تخته ۲،۵۰۰،۰۰۰
دو تخته ۱،۳۵۰،۰۰۰
چهار تخته ۹۵۰،۰۰۰
شش تخته ۸۵۰،۰۰۰
هشت تخته ۷۵۰،۰۰۰
  • دقت گردد قیمت های فوق به تومان می باشد.
  • ودیعه  نیز مبلغ پانصد هـزار تومان است.