درباره ما

  • وقتی که نیت خوب داشته باشی و با پشتکار فراوان تلاش میکنی و به کارت و مسیرت ایمان و علاقه داشته باشی خدا هم کمکت میکنه تا موفق بشی و تنها چیزی که از انسان به یادگار میمونه همین کارهای خوب و خیر و بزرگی هست که دیگران آن را غیر ممکن میدانستند و انسانهای بزرگ کسانی هستند که غیرممکن ها را ممکن کردند.
  • همه ی ما رسالتی داریم و ماموریتی که باید به بهترین شکل انجام دهیم. همه نسبت به جامعه ای که در آن زندگی میکنیم سهم داریم و در ساختن آینده آن مسئولیم و نباید منتظر باشیم تا دیگران برای ما کاری انجام دهند، هر کس در هر جایی میتواند ولو با اجرای یک نقش کوچک یک گام مهم و موثر برای ساختن آینده داشته باشد.
  • به اعتقاد ما زیربنای اساسی یک جامعه فرهنگ آن هست و فرهنگ فقط از طریق آموزش و دانش صحیح از خانواده و جامعه سالم نشات میگیرد . 
  • آموزش زندگی دسته جمعی ، کارگروهی و مسئولیت پذیری ، آموزش در کنار هم بودن و با هم بودن و مهمترین آن هنر درست اندیشیدن و غیره چیزهایی است که ما باید به جوانان و دانشجویان خود بیاموزیم. این جوانان مدیران و رهبران آینده جامعه هستند.
    تغییر را باید از خودمان شروع کنیم تک تک ما باید اصلاح شویم و دانشگاه جایی است که میتواند هنر درست اندیشیدن را به ما بیاموزد.
    خوابگاهها (پانسیون) بمنزله ی جوامع کوچک یادگیری هستند خوابگاه (پانسیون) قسمتی از دانشگاه محسوب میشود که رعایت شئونات دانشگاه در آن الزامی است و جایی است که دانشجو در کنار دیگران هنر درست زندگی کردن را میاموزد و این رسالت و هدف ما است.
    هدف ما فراهم آوردن محیطی سالم برای رشد فرهنگی جامعه است که با استعانت از درگاه خداوند متعال، به منظور ارائه خدمات اسکان به دانشجویان اقدام به تاسیس خوابگاه (پانسیون) دانشجویی نمودیم.