• وقتی که نیت خوب داشته باشی و با پشتکار فراوان تلاش میکنی و به کارت و مسیرت ایمان و علاقه داشته باشی خدا هم کمکت میکنه، تا موفق بشی و تنها چیزی که از انسان به یادگار میمونه، همین کارهای خوب و خیر و بزرگی هست که دیگران آن را غیر ممکن می دانند و انسانهای بزرگ کسانی هستند که غیرممکن ها را ممکن می کنند.
  • همه ی ما در زندگی رسالتی داریم و ماموریتی که باید به بهترین شکل آن را انجام دهیم. همه ی ما نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم سهمی داریم و در ساختن آینده آن مسئولیم و نباید منتظرباشیم تا دیگران برای ما کاری انجام دهند، هر کس در هر جایی می تواند با اجرای یک نقش کوچک یک گام مهم و موثر برای ساختن آینده داشته باشد.
  • به اعتقاد من زیربنای اساسی یک جامعه فرهنگ آن هست و فرهنگ بالنده فقط از طریق آموزش در زندگی و کسب دانش ، از خانواده ی با ثبات و جامعه سالم نشات می گیرد . 
  • آموزش زندگی دسته جمعی ، کارگروهی و مسئولیت پذیری ، آموزش در کنار هم بودن و با هم بودن ، درست اندیشیدن و تعامل با دیگران ، انجام کارگروهی  و مهمترین آن هنر انسان بودن و … چیزهایی است که ما باید به جوانان و دانشجویان خود بیاموزیم. این جوانان مدیران و رهبران آینده جامعه ما هستند.
    تغییر را باید از خودمان شروع کنیم تک تک ما باید تغییر کنیم و دانشگاه جایی است که می تواند هنر درست اندیشیدن را به ما بیاموزد و قدرت تغییر کردن را به ما بدهد.
    خوابگاههای دانشجویی بمنزله ی جوامع کوچک یادگیری هستند خوابگاه دانشجویی  قسمتی از دانشگاه محسوب می شود که رعایت شئونات دانشگاه در آن الزامی است و جایی است که دانشجوها در کنار یکدیگر هنر درست زندگی کردن را میاموزند و این رسالت و هدف ما است.
    هدف ما فراهم آوردن محیطی سالم برای رشد فرهنگی جامعه است که با استعانت از درگاه خداوند متعال، به منظور ارائه خدمات اسکان به دانشجویان اقدام به تاسیس خوابگاه دانشجویی نمودیم. و وقتی که هر یک از دانشجویان پیشرفت می کنند و به مدارج علمی و شغلی بالاتر دست می یابند از اعماق وجودم خوشحال می شوم و دانشجویان موفق ما باعث سرافرازی مجموعه خوابگاههای دانشجویی دکتر فاطمی می باشند.