تماس با ما

در صورت تمایل به سکونت در هر یک از شعبه های خوابگاه دانشجویی دکتر فاطمی با دفتر مدیریت شعبه مربوطه تماس حاصل فرمائید.

مدیریت مجموعه خوابگاه دانشجویی دکتر فاطمی