آخرین قیمت تخت های مجموعه پانسیون دکتر فاطمی در این صفحه ارائه میشود و هزینه اعلامی هزینه تمام شده هر تخت برای اجاره میباشد و لطفا قبل از اقدام مبلغ را بررسی نموده و همچنین تمام قوانین و شرایط پذیرش مندرج در سایت پانسیون دکتر فاطمی رو خوانده و سپس نسبت به اجاره تخت اقدام نمایید.

شعبات پسرانه

تعداد تخت یک تخته
یک تخته ۱,۲۵۰,۰۰۰
دو تخته ۷۵۰,۰۰۰
چهار تخته ۴۹۰,۰۰۰
شش تخته ۴۴۰,۰۰۰
هشت تخته ۴۰۰,۰۰۰
  • تمام مبالغ به تومان میباشد.

شعبات دخترانه

تعداد تخت یک تخته
یک تخته ۱.۸۰۰,۰۰۰
دو تخته ۹۰۰,۰۰۰
چهار تخته ۷۰۰,۰۰۰
شش تخته ۶۰۰,۰۰۰
هشت تخته ۵۰۰,۰۰۰
  • تمام مبالغ به تومان میباشد.